Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van 2 THE MOON 'N BACK, gevestigd te Amsterdam. Algemene voorwaarden is geldig vanaf 01-03-2017. 

 

1. Algemeen

1.1 Identiteit van de ondernemer. 

- Naam van de ondernemer: 2 THE MOON 'N BACK - BY CHABEL. Handelend onder de naam, 2 THE MOON 'N BACK - BY CHABEL. - Vestigingsadres: Wethouder Abrahamspad 14, 1107 CX Amsterdam. 

- Mailadres: klantenservice@2themoonandback-bychabel.nl en bychabel@hotmail.com

- Kvk-nummer: 68157924

- BTWnummer: NL220707984B01

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2 THE MOON 'N BACK. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de online website van 2 THE MOON 'N BACK. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling op de website geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 2 THE MOON 'N BACK behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

 

1.4 Tenzij het schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 2 THE MOON 'N BACK erkend. 

 

1.5 2 THE MOON 'N BACK garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties en omschrijvingen. 

 

2. Prijzen 

2.1 Alle prijzen zijn in Euro's op de website en inclusief 21% BTW.

 

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant van de materialen tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

 

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van de druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

3. Levering 

3.1 De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

 

3.2 Aan de leveringsplicht van 2 THE MOON 'N BACK zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 2 THE MOON 'N BACK geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

 

3.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

4. Herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen Op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Met uitzondering van de oorringen en oorknopjes. Dit termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd bij de afnemer. Indien de afnemer na afloop van dit termijn de geleverde zaken niet aan 2 THE MOON 'N BACK heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen het termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij 2 THE MOON 'N BACK. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires, extra's en bijbehorende documenten) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer gebruikt zijn, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 2 THE MOON 'N BACK er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

 

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

- Goederen die volgend specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

- Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne (zoals oorringen en oorknopjes). 

 

5. Garantie en Conformiteit 

5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en informatie, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaken verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 2 THE MOON 'N BACK) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 2 THE MOON 'N BACK. Het schriftelijk indienen aan 2 THE MOON 'N BACK kan tot maximaal 14 werkdagen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires, extra's en bijbehorende documenten) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging, ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot terugzending geheel vervallen. 

 

5.3 Indien de klachten van de afnemer door 2 THE MOON 'N BACK gegrond worden verklaart, zal 2 THE MOON 'N BACK naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 2 THE MOON 'N BACK steeds beperkt is tot ten hoogst het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van 2 THE MOON 'N BACK voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. 

 

5.4 Deze garantie geldt niet indien: 

- De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/bewerken.. 

- De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 2 THE MOON 'N BACK. 

 

6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij 2 THE MOON 'N BACK, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 2 THE MOON 'N BACK. 2 THE MOON 'N BACK houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy. 

 

6.2 2 THE MOON 'N BACK respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

6.3 2 THE MOON 'N BACK maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. De bezoekers/afnemers hebben zichzelf aangemeld voor deze mailing. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 

7. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijven, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

 

7.2 Aanbiedingen van 2 THE MOON 'N BACK gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen 2 THE MOON 'N BACK en een afnemer komt tot stand wanneer de bestelling is geplaatst. 

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 De producten kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website. De producten worden handgemaakt, waardoor eventuele verschillen mogelijk zijn. 

 

10. Overmacht

10.1 2 THE MOON 'N BACK is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer en ziekte van personeel. 

 

11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Eigendom van alle door 2 THE MOON 'N BACK aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 2 THE MOON 'N BACK.

 

11.2 De door 2 THE MOON 'N BACK geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

11.3 De afnemer geeft reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 2 THE MOON 'N BACK of een door 2 THE MOON 'N BACK aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 2 THE MOON 'N BACK haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsten te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

 

11.4 Indien derde beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de afnemer verplicht 2 THE MOON 'N BACK zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing. 

 

 

INFO

CUSTOMER SERVICE

PAYMENT METHODS

Sign up for our newsletter and stay up to date with the latest news, trend and exclusive sales. And receive 15% discount on your next order!